Disse betingelser gælder for alle Danoffice IT Greens leverancer og ydelser, både når Danoffice IT Green skal levere it-infrastruktur, foretage datasletning eller aftage kundens brugte it-udstyr.


Kundeaftaler og ordrer

Der er indgået en bindende aftale mellem Danoffice IT Green og en aftalepart (Kunden), når en af parterne har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse, eller på anden måde har modtaget en bekræftelse på en aftale.

 

Underleverandører

Danoffice IT Green forbeholder sig retten til frit at anvende underleverandører, samarbejdspartnere og eksterne konsulenter. I det omfang Kunden har fået oplysninger om produkter eller ydelser, der er udarbejdet af underleverandører, kan Danoffice IT Green ikke gøres ansvarlig for de oplysninger, der er indeholdt heri.

 

Tredjepartsleverancer

For tredjepartsleverancer kan der være særlige vilkår, der skal iagttages. Ved uoverensstemmelse mellem Danoffice IT Greens generelle forretningsbetingelser og eventuelle vilkår for tredjepartsleverancer går vilkår for tredjepartsleverancer i enhver henseende forud for bestemmelserne i disse generelle forretningsbetingelser for Danoffice IT Green. Dette gælder blandt andet med hensyn til begrænsning i brugsretten, erstatningsansvar, opsigelse og prisregulering.

 

Priser og betaling

Alle priser er angivet i DKK ekskl. moms, medmindre andet fremgår af parternes aftale.

Danoffice IT Greens leverancer er som udgangspunkt ekskl. udgifter til transport til eller fra Danoffice IT Greens lager. Kunden betaler selv udgiften til transportør, og eventuelt oplyste fragtrater er uforbindende for Danoffice IT Green. Hvis Danoffice IT Green påføres omkostninger som følge af ventetid for aflæsning eller pålæsning, kan Danoffice IT Green kræve disse omkostninger dækket af Kunden.

Danoffice IT Green opkræver herudover eventuelle yderligere udgifter, der afholdes i forbindelse med ydelserne eller leverancerne herunder udgifter til tredjepartssoftware, eventuelle afgifter.

Danoffice IT Green forbeholder sig retten til at regulere sine priser og eventuelle timetakster årligt. Danoffice IT Green forbeholder sig endvidere ret til at foretage prisregulering som følge af afgifter, eller prisændringer fra eventuelle underleverandører eller samarbejdspartnere.

Betaling for ydelsen forfalder 7 dage fra faktureringsdatoen. Ved for sen betaling kan Danoffice IT Green uden påkrav kræve 2% i rente pr. måned og rykkergebyr i henhold til rentelovens bestemmelser.

 

Misligholdelse

Levering anses for sket, når Danoffice IT Green har stillet leverancen til rådighed for Kunden. I tilfælde af, at Danoffice IT Green skal modtage en leverance, anses levering for sket, når leverancen er til rådighed på Danoffice IT Greens lager.

Man er forpligtet til at undersøge kvalitativt og kvantitativt, om leverancen lever op til det aftalte, umiddelbart efter levering er sket. Kunden er forpligtet til at give Danoffice IT Green meddelelse om eventuelle uoverensstemmelser (reklamation) straks efter, at Kunden er blevet opmærksom herpå.

Enhver reklamation skal være skriftlig. Giver Kunden ikke Danoffice IT Green skriftlig besked som beskrevet, mister Kunden retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Kundens misligholdelsesbeføjelser som følge af mangler kan maksimalt gøres gældende i 12 måneder efter levering. Parterne er enige om, at købelovens § 54 hermed er fraveget.

Danoffice IT Green er til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfri afhjælpning eller omlevering efter at have modtaget en skriftlig reklamation. Danoffice IT Green kan ved væsentlige mangler, som Danoffice IT Green vælger ikke at udbedre ved afhjælpning eller omlevering, i stedet vælge at yde et forholdsmæssigt afslag.

 

Ejendomsforbehold

Leverancer er solgt med ejendomsforbehold og er Danoffice IT Greens ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Leverandøren på Kundens vegne.

Erstatning

Danoffice IT Green er alene forpligtet til at erstatte tab, der er en direkte følge af en dokumenteret væsentlig mangel ved en leverance eller anden dokumenteret væsentlig misligholdelse fra Danoffice IT Greens side.

Danoffice IT Greens erstatningspligt omfatter alene Kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, øgede driftsudgifter, mistede besparelser, tab af goodwill, tabt avance, formuetab eller udgifter i forbindelse med tab af data ikke erstattes.

Danoffice IT Green er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en leverance skyldes forhold, som Danoffice IT Green ikke er ansvarlig for. Danoffice IT Green er desuden ikke ansvarlige i tilfælde af, at misligholdelsen skyldes forsinkelse eller manglende leverancer fra tredjepartsleverandører, som ikke er undergivet Danoffice IT Greens instruktion.

Danoffice IT Greens samlede erstatningsansvar kan under ingen omstændigheder overstige et beløb svarende til det fakturerede for den pågældende ydelse, eller dog kr. 500.000,00 hvis fakturaen for den pågældende ydelse er højere end dette beløb.

Med respekt af præceptiv lovgivning finder ovennævnte begrænsninger også anvendelse på et eventuelt produktansvar for Danoffice IT Green.

 

Force majeure

Danoffice IT Greens forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for edgemo greens kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, terror, opstand, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, offentlige dataanlæg og kommunikationssystemer, virus, cyberterror, hackerangreb samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører, og som Parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

Forhold hos Danoffice IT Greens underleverandører, der medfører, at Danoffice IT Green ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser overfor Kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for Danoffice IT Green, anses ligeledes som force majeure.

 

Fortrolighed

Danoffice IT Greens ansatte iagttager ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens forhold og pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår Danoffice IT Green med leverancen eller ydelserne tilsvarende forpligtelser.

Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysninger om ydelserne eller leverancerne, herunder oplysninger om de kontraktuelle forhold, underleverandører, priser eller lign.

 

Persondata

I det omfang, det overlades Danoffice IT Green at behandle personoplysninger på vegne af Kunden, skal Kunden skriftligt oplyse Danoffice IT Green herom, og i så fald finder Danoffice IT Greens standarddatabehandlingsvilkår anvendelse.

 

Tvister og værneting

Lovvalg

Aftalen er undergivet dansk ret.


Mægling

Såfremt Parterne ikke kan opnå en løsning ved almindelig forhandling, skal tvisten søges løst ved mægling af en af Parterne i fællesskab udpeget mægler. Hvis mæglingen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift efter bestemmelserne i pkt. 12.4.

 

Tvister

Tvister afgøres ved voldgift efter “Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med “Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”.

Når tvisten skal afgøres af tre voldgiftsdommere, kan klageren i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Indklagede kan i sit svar komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre parterne inden udløb af fristen for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand. Stedet for voldgiftsretten er Aarhus kommune, hvor Danoffice IT Green er registreret

Lad os hjælpe med jeres brugte it